Polityka prywatności

 • Informacje dla kupującego

  § 1 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

  1. Sprzedawca informuje o możliwości odstąpienia od umowy zawartej z konsumentem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni. Wówczas koszt przesyłki pokrywa konsument.
  2. Konsument ma mieć możliwość sprawdzenia rzeczy, którą nabył jedynie w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
  3. Ciężar dowodu, iż odstąpienie od umowy miało miejsce we właściwym terminie, spoczywa na konsumencie.
  4. Jeśli konsument korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy po użyciu towarów w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu zapłaconą cenę oraz koszt wysłania rzeczy od sprzedawcy do kupującego. Sprzedawca nie ponosi jednak kosztów odesłania rzeczy od kupującego do sprzedawcy.
  7. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w § 1 pkt 6, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  9. Sprzedawca nie uzależnia uznania prawa odstąpienia od umowy od przyczyny odstąpienia podanej przez konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu.
  10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku do niniejszej informacji.

  § 2 Gwarancja

  1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości sprzedanej rzeczy na okres 1 roku. Termin ten biegnie od dnia dostarczenia rzeczy kupującemu.
  2. W ramach gwarancji sprzedawca zapewnia usunięcie wad fizycznych ujawnionych w terminie o którym mowa w § 2 pkt 1, poprzez naprawę rzeczy lub wymianę na nową.
  3. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji, kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia listem poleconym wysłanym na adres siedziby sprzedawcy pod rygorem uznania zgłoszenia za bezskuteczne. W zgłoszeniu tym kupujący zobowiązany jest określić szczegółowo wykrytą wadę, sposób i datę jej wykrycia oraz określić, czy żąda naprawy rzeczy czy wymianę na nową. W przypadku braku wyboru żądania, uznaje się, że kupujący wybrał naprawę rzeczy.

  § 3 Reklamacja

  1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  2. W przypadku sprzedaży rzeczy używanej, okres rękojmi ulega skróceniu do 1 roku, a w przypadku umowy pomiędzy przedsiębiorcami, rękojmia jest wyłączona.
  3. Po zgłoszeniu reklamacji, kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę niezwłocznie o wadzie i dacie jej wykrycia, zgłosić swoje żądanie reklamacyjne oraz określić, z jakiego tytułu zgłasza reklamację (rękojmia albo gwarancja).
  4. Wraz z wysłaniem rzeczy do sprzedawcy, kupujący powinien załączyć dowód zakupu rzeczy (paragon/kopia paragonu/potwierdzenie wykonania przelewu itp.) oraz kartę reklamacyjną. Zaleca się, aby w przypadku zakupu dokonywanego za pośrednictwem Allegro.pl, załączyć także nazwę (nick) kupującego na tym portalu.
  5. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedawca udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni.
  6. Strony dopuszczają możliwość udzielenia przez sprzedawcę odpowiedzi na złożoną reklamację w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej, w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS.
  7. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  § 4 Postanowienia końcowe

  1. Wraz z niniejszą Informacją, kupujący otrzymuje również instrukcję prawidłowego montażu.
  2. Jeżeli kupujący nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu niniejszej Informacji, uważa się, że zaakceptował jej postanowienia w całości.
  3. Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z realizacją umowy. Wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania danych w określonych celach.
  4. Dla umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami właściwy jest Sąd Rejonowy w Opolu.
  Informacje dla kupującego (pdf)
 • Instrukcja montażu turbosprężarki

  1. Sprawdzić kompatybilność turbosprężarki ze swoim pojazdem na podstawie modelu i kodu turbosprężarki.
  2. Sprawdzić i wyczyścić układy dolotowe i wylotowe silnika, rury i chłodnicy doładowania. Muszą być czyste, wolne od olejów, fragmentów opasek, pyłu, zabrudzeń, sadzy czy obiektów obcych (wewnętrzne osady, kawałków metali, szmat, itp.).
  3. Sprawdzić i oczyścić układ silnikowy wentylacji skrzyni korbowej. W korpusie skrzyni korbowej silnika nie może występować ciśnienie podczas jego pracy.
  4. Oczyścić lub umyć przewody doprowadzające i odprowadzające olej, usunąć fragmenty opasek. Obiekty obce lub błoto w przewodach zasilających mogą spowodować natychmiastowe uszkodzenie turbosprężarki.
  5. Wymienić olej, filtry oleju i powietrza zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez producenta silnika, CD API jest minimalną klasą oleju dla silników wysokoprężnych.
  6. Sprawdzić, czy dopływ i odpływ oleju są czyste, czy nie są uszkodzone powierzchnie izolacyjne, i czy pod ciśnieniem nie ma wycieków.
  7. Zamocować turbosprężarkę do dławika kolektora wylotowego, zwrócić uwagę na hermetyczność połączeń.
  8. Sprawdzić układ wylotowy i tłumik, aby zapobiec przeciążeniu turbosprężarki z powodu przeszkód, zamkniętych zaworów, przerwanych przewodów i innych przyczyn zmniejszających przenikalność. Podłączyć przewód wylotowy do wylotu turbiny. Sprawdzić hermetyczność i bezpieczeństwo połączenia.
  9. Podłączyć przewody wlotowe i wylotowe powietrza i dokręcić śruby. Sprawdzić solidność i hermetyczność połączeń.
  10. Nalać czysty olej silnikowy do wlotu oleju do turbosprężarki i przekręcić wirnik ręcznie, aż olej osiągnie wylot.
  11. Podłączyć starannie przewód wlotowy oleju do turbosprężarki i sprawdzić, czy połączenie jest czyste, solidne i bezpieczne.
  12. Nie używać substancji ciekłych (silikonu, hermetyków itp.), które mogą dostać się do kanałów smarowania turbosprężarki, a także gumowych uszczelek.
  13. Przekręcić silnik rozrusznikiem nie dopuszczając do jego odpalenia, dopóki olej silnikowy nie dojdzie do wylotu turbosprężarki lub nie wytworzy się ciśnienia oleju.
  14. Sprawdzić stan przewodu powrotnego oleju (musi być czysty, nie zagięty, o minimalnej średnicy wewnętrznej 12 mm dla samochodów osobowych i 18 mm dla samochodów ciężarowych). Podłączyć przewód powrotny, upewnić się, że połączenie jest solidne i hermetyczne.
  15. Sprawdzić, czy układ paliwowy i zapłonowy silnika są dobrze wyregulowane.
  16. Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym.
   • Sprawdzić ciśnienie oleju we wlocie turbosprężarki, gdy silnik pracuje w temperaturze roboczej (~ 90 ° C). System operacyjny ~ 4 bar, bieg jałowy- nie mniej niż 1,4 bara.
  17. Zwiększyć obroty i sprawdzić, czy nie ma wycieku oleju, powietrza, gazu, cieczy chłodzącej. Sprawdzić, czy nie występują jakieś deformacje przewodów lub połączeń podczas pracy.
  18. Przed wyłączeniem silnika pozostawić silnik na biegu jałowym przez 1 minutę.
  19. Podczas konserwacji przestrzegać następujących zaleceń:
   • W czasie wymiany oleju należy napełnić nowy filtr oleju świeżym olejem.
  20. Nie używać olejów oczyszczających czy przedmieszek ani nie myć silnika. W przypadku, gdy silnik jest bardzo brudny, wymienić olej i filtr ponownie po przejechaniu 500-1000 km.
   1. Uruchomić silnik na biegu jałowym (bez naciskania pedału przyspieszenia). Nie zwiększać obrotów i nie obciążać silnika przez 20-30 sekund.
   2. Przed wyłączeniem gorącego silnika, pozostawić go na biegu jałowym, aby wystudzić turbosprężarkę.
   3. W przypadku poważnego remontu silnika, należy koniecznie wymienić filtr oleju po przejechaniu pierwszych 200-250 km. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE NIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ DLA TURBOSPRĘŻAREK USZKODZONYCH Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYN:
    • Dostępu cząstek mechanicznych, kurzu z przewodów powietrznych lub silnika.
    • Niewystarczającego smarowania, ciśnienia oleju, złej jakości oleju.
    • Mechanicznych premiksów w oleju.
    • Przekroczenia dopuszczalnej prędkości i temperatury turbosprężarki, nieodpowiedniej regulacji układu zasilania i zapłonu, zablokowania filtra powietrza lub przeszkód uniemożliwiających pobór powietrza, niekontrolowanego wzrostu obrotów silnika.
    • W przypadku, gdy klient sam zdemontował turbosprężarkę, uszkodził smarowanie lub uszkodził ją mechanicznie.

  Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nabywca może udokumentować, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z niniejszą instrukcją (faktura, pokwitowanie zapłaty za serwis).

  WAŻNE!!! ZIDENTYFIKOWAĆ I WYELIMINOWAĆWAĆ PRZYCZYNĘ POPRZEDNIEGO USZKODZENIA/AWARII TURBOSPRĘŻARKI.
  BRAK IDENTYFIKACJI PRZYCZYNY MOŻE SPOWODOWAĆ PONOWNE USZKODZENIE NOWEJ TURBOSPRĘŻARKI !!!

  Instrukcja montażu turbosprężarki (pdf)
 • Polityka prywatności i pliki cookies

  Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies strony wiatreo.pl

  1. Wstęp

  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej wiatreo.pl. Dbamy o ochronę prywatności naszych użytkowników i zapewniamy, że wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Wiatreo.pl Sp. z o. o., z siedzibą w ul. Cygana 3, 45-121 Opole, Polska, zarejestrowana w KRS: 0000452361, NIP: 9910496020, REGON: 161512672. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: wiatreo.pl@gmail.com.

  3. Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w następujących celach:
  - Realizacja zamówień i świadczenie usług dostępnych na stronie.
  - Obsługa zapytań i kontaktów z użytkownikami.
  - Prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, za zgodą użytkownika.
  - Analiza ruchu na stronie i poprawa jej funkcjonowania.
  - Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  - Zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  - Niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  - Niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  - Prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

  Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników:
  - Imię i nazwisko.
  - Adres email.
  - Numer telefonu.
  - Adres zamieszkania/dostawy.
  - Adres IP.
  - Informacje zbierane za pomocą plików cookies.

  6. Przekazywanie danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, takim jak firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności oraz dostawcy usług IT, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i świadczenia usług. Dane mogą być również przekazywane organom publicznym, jeśli wymaga tego prawo.

  7. Prawa użytkowników

  Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  - Prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  - Prawo do sprostowania danych osobowych.
  - Prawo do usunięcia danych osobowych.
  - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  - Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  - Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

  8. Pliki cookies

  Strona wiatreo.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:
  - Zapewnienia prawidłowego działania strony.
  - Personalizacji treści dostępnych na stronie.
  - Analizy ruchu na stronie.

  Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony.

  9. Zmiany w polityce prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie wiatreo.pl. Zaleca się regularne sprawdzanie aktualności niniejszej Polityki.

  10. Kontakt

  W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies, prosimy o kontakt pod adresem email: wiatreo.pl@gmail.com.

  ---

  Ostatnia aktualizacja: 01.05.2024

  Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.01.2024.


Dodatkowe informacje